Privacy verklaring

Eden Hotels verzamelt en verwerkt gegevens over haar gasten in de hotels en bezoekers van deze website ten behoeve van de bedrijfsvoering en om website statistieken te kunnen ontwikkelen en/of bijwerken. Door middel van deze informatie verbeteren wij onze dienstverlening voor onze gasten en de kwaliteit van deze website.

Tijdens het verwerken van deze gegevens respecteert Eden Hotels de privacy van de personen over wie zij informatie ontvangt en daarom beheert Eden Hotels deze gegevens in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG).

Gebruik van persoonsgegevens

Eden Hotels verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Het doel betreft:

 • Aan de hand van website bezoekgedrag analyseert Eden Hotels gegevens om de websites te optimaliseren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Verzenden van nieuwsbrieven.
 • Verwerken van reserveringen, waaronder het behandelen van uw betaling.
 • Informatie verstrekking door middel van telefoon of e-mail met betrekking tot onze dienstverlening.

Het betekent ook dat uw persoonsgegevens enkel worden gedeeld met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen deze partijen. Voor de partijen die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om er voor te zorgen dat ook daar uw persoonsgegevens op de juiste wijze conform de wet AVG verwerkt worden. Tevens kunnen zich situaties voordoen waarin Eden Hotels van rechtswege gedwongen wordt uw persoonsgegevens te verstrekken of in het geval dat deze gegevens worden opgevraagd door overheidsinstanties zoals politie, gemeente of andere nooddiensten.  

Cookies en andere methoden

Eden Hotels maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Eden Hotels gebruikt cookies om instellingen en voorkeuren van de gebruikers te onthouden, zodat onder meer kan worden bijgehouden welke pagina’s worden bezocht en zodoende om een profiel op te bouwen van het online gedrag. De cookies kunnen via de browser worden uitgezet.

Eden Hotels maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en andere essentiële informatie waarmee Eden Hotels de website voortdurend kan verbeteren voor zijn bezoekers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker.

Nieuwsbrief

Eden Hotels biedt aan geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Via deze nieuwsbrief worden geïnteresseerden geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden diensten en anderen aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien de geïnteresseerde hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. De geïnteresseerde dient, indien gewenst, zijn of haar e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verwerking door derden

Eden Hotels maakt gebruik van externe leveranciers die Eden Hotels helpen in het leveren van de gewenste diensten.

Het kan voorkomen dat een aantal leveranciers toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Om te borgen dat ook deze leveranciers op de juiste wijze, conform de AVG, uw persoonsgegevens verwerken heeft Eden Hotels verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

In veel gevallen gaat het om aanvullende dienstverlening, zoals het faciliteren van marketingactiviteiten of veilige betaalmethoden.

De leveranciers zijn onder te verdelen in de volgende categorieen:

 • Betaalproviders
 • Hostingproviders
 • Externe dienstverleners

Bewaartermijnen

Eden Hotels bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om uw persoonsgegevens langer te bewaren. Ons uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is onder te verdelen in de volgende categorieën:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Creditcardnummer
 • Geboortedatum
 • IP-adres
 • Taal
 • Nationaliteit
 • Kenteken
 • Camerabeelden

Rechten betrokkenen

De persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Eden Hotels te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of verwijdering van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens heeft de betrokkene het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en dient de Eden Hotels de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. 

Een verzoek tot rectificatie, verwijding of intrekking van de toestemming voor verwerking dient schriftelijk ingediend te worden, per e-mail of per post bij privacy@edenhotels.nl . Bij de verwerking van het verzoek zal Eden Hotels vragen om een legitimatiebewijs (met gemaskerde velden conform de AVG) voor het vaststellen van de identiteit van de betrokkene. Bij geldige verzoeken zal Eden Hotels uiterlijk binnen 4 weken hieraan gehoor geven.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meldingen of vragen

Eden Hotels is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor de bescherming van uw online privacy met betrekking tot uw persoonsgegevens. Indien u melding wilt maken of vragen heeft betreffende de verwerking van de persoonsgegevens kunt u contact opnemen met de Security Officer van Eden Hotels. Dit kan via privacy@edenhotels.nl. 

Eden hotels is onderdeel van de Eden Hotels Groep.
De volgende hotels maken hier tevens deel van uit:

 • Eden Hotel Amsterdam
 • The Manor Amsterdam
 • The Lancaster Hotel
 • The ED Hotel Amsterdam
 • Babylon Hotel Den Haag
 • Savoy Hotel Rotterdam
 • Design Hotel Maastricht
 • Crown Hotel Eindhoven
 • City Hotel Hengelo
 • City Hotel Groningen
 • Oranje Hotel Leeuwarden